LK WEBSITE GIÁO DỤC

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 79

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2190

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 72413

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

Thứ năm - 03/11/2016 20:38 | Số lần đọc: 1829
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG XUÂN - HUYỆN HƯƠNG KHÊ - TỈNH HÀ TĨNH.
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG KHÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HƯƠNG XUÂN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
Số: 01/KH-BDTX
 
  Hương Xuân, ngày 8  tháng 9 năm 2016
     
 
 
KẾ HOẠCH BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2016- 2017
Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;
Căn Kế hoạch số 1248/KH-SGDĐT ngày 22/8/2016 của Sở GD&ĐT về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016-2017, Căn Kế hoạch số 524 /KH-PGDĐT ngày 24/8/2016 của Phòng  GD&ĐT về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016-2017,
Căn cứ thực tế đơn vị và kết quả tổng hợp của chuyên môn trường về khối kiến thức tự chọn của các khối chuyên môn. Trường tiểu học Hương Xuân  xây dựng Kế hoạch BDTX cho CBQL, giáo viên năm học 2016 - 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Mục đích
a) Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế-xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
b) Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.
c) Trang bị kiến thức cho giáo viên về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
d) Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
2. Yêu cầu
Cán bộ quản lý và giáo viên phải thực hiện đầy đủ các nội dung bồi dưỡng theo quy định, cụ thể:
a) Nội dung bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ mỗi năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước như sau:
Nội dung bồi dưỡng 1 do Bộ GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học (gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học…)
b) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương như sau:
Nội dung bồi dưỡng 2 do Sở GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có thực hiện) sẽ quy định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án…)
c) Nội dung bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục, lâu dài của giáo viên: Nội dung bồi dưỡng 3 bao gồm các module bồi dưỡng (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT) nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên.
 
II. KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
1. Kế hoạch cụ thể
          Thực hiện BDTX gồm 3 nội dung theo quy định:
          -  Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học, thời lượng 30 tiết (nội dung 1);
          -  Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, thời lượng 30 tiết (nội dung 2);
          - Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên, thời lượng 60 tiết (nội dung 3).
 
Nội dung bồi dưỡng Đối tượng bồi dưỡng Thời lượng và hình thức học Thời gian thực hiện
 
Nội dung 1
1. Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo; chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khung kế hoạch năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
 
CBQL, GV nhân viên - Học tập trung 4 tiết;
- Tự học 8 tiết
Tháng 8/2016
 
2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. CBQL, GV nhân viên - Học tập trung 4 tiết;
-  Tự học 6 tiết.
3. Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. CBQL, GV nhân viên - Học tập trung 4 tiết;
-  Tự học 4 tiết.  
Nội dung 2 Tập huấn dạy học thông qua việc thực hiện mô hình trường học mới (VNEN). CBQL, GV - Học tập trung 8tiết;
- Tự học 5tiết.
Tháng 8/2016
 
Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên dạy lớp 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục (Môn Tiếng Việt). CBQL, GV - Học tập trung 5tiết;
- Tự học 5tiết.
Tập huấn hướng dẫn ra đề kiểm tra định kỳ; Bồi dưỡng giáo viên dạy sách giáo khoa Tiếng Anh. CBQL, GV - Học tập trung 4tiết;
- Tự học 3 tiết.
Tháng
8/ 2016
Nội dung 3 Căn cứ vào nhu cầu cá nhân, giáo viên tự lựa chọn và được thực hiện đăng ký ngay từ đầu năm học để tự bồi dưỡng.
Các Môđun bồi dưỡng từ Môđun TH1 đến Môđun TH45.
CBQL, GV - Học tập trung 20 tiết;
- Tự học 40 tiết.
Từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2017
TH 7 Xây dựng môi trường học tập thân thiện CBQL, GV - Học tập trung 6 tiết;
 
- Tự học 9 tiết
 
Tháng 09/2016
TH 8 Thư viện trường học thân thiện CBQL, GV - Học tập trung 4tiết;
 
- Tự học 9 tiết
 
Tháng 10/2016
TH 23 Mạng internet- tìm kiểm và khai thác thông internet- tìm kiểm và khai thác thông tin CBQL, GV - Học tập trung 4 tiết;
 
- Tự học 9 tiết
 
Tháng 11/2016
TH 35 Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường Tiểu học CBQL, GV - Học tập trung 4tiết;
 
- Tự học 9 tiết
 
Tháng 12/2016
TH 38 Nội dung và hình thức tổ chức HĐGDNGLL ở trường TH CBQL, GV - Học tập trung 2 tiết;
 
- Tự học 9 tiết
 
Tháng 1/2017
TH 42 Thực hành GDKNS trong 1 số HĐ ngoại khóa ở trường TH CBQL, GV - Thực hành 8 tiết
 
Tháng 2/2017
TH 43 Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở Tiểu học CBQL, GV Học tập trung 4 tiết
Tự học 8 tiết
 
Tháng 3/2017
2.Tài liệu
          - Với nội dung 1 và nội dung 2: Do Sở GD&ĐT tổ chức biên soạn và cung cấp tài liệu cho phòng GD&ĐT; phòng GD&ĐT tổ chức cung cấp tài liệu cho các nhà trường.
          - Với các mô đun tự chọn của nội dung 3: Giáo viên truy cập vào địa chỉ http://taphuan.moet.gov.vn tải về và in tài liệu để sử dụng (đảm bảo mỗi cán bộ, giáo viên đều có đủ tài liệu để thực hiện nhiệm vụ BDTX). Khuyến khích giáo viên sử dụng thêm các tài liệu tự tìm tòi, khai thác được.
3. Thời gian thực hiện:
* Tháng 8/2016:
- Hoàn thành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năm học: Trường , tổ CM, cá nhân CBGC-NV
- Giáo viên truy cập tài liệu do Bộ GD&ĐT biên soạn tại địa chỉ: http://taphuan.moet.gov.vn và tiến hành tự học.
*Từ tháng 9 /2016 đến tháng 3/2017:
-  Kết hợp giữa tự học của giáo viên và tổ chức học tập trung theo tổ và toàn trường.
* Cuối tháng 4/2017: Các tổ CM tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng của giáo viên,
trường sẽ tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng  giáo viên của  toàn trường.
* Tháng 5/2017: Phòng đánh giá trường.
 
III. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG
 
1. Căn cứ và xếp loại: (theo điều 12 của Thông tư 26)
Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.
Phương thức đánh giá, xếp loại kết quả và công nhận, cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX được áp dụng theo điều 13, 14 và 15 của Thông tư 26).
 
2. Xếp loại kết quả BDTX
 
a) Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
- Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
- Loại Khá nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
- Loại Giỏi nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
b) Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của đơn vị và trình lãnh đạo Phòng GD&ĐT phê duyệt theo kế hoạch của phòng GD;
- Ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác bồi dưỡng thường xuyên của đơn vị;
- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; cấp phát công văn, tài liệu theo nội dung bồi dưỡng và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm quy định trong Điều lệ trường tiểu học.
- Tổ chức đánh giá, tổng hợp kết quả xếp loại BDTX của mỗi giáo viên. Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên để đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận theo quy định của Thông tư 26.
- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.
- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên.
2. Trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng 
- Tham gia xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của đơn vị;
- Phối hợp cùng Hiệu trưởng hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX.
- Tư vấn và thúc đẩy giáo viên thực hiện kế hoạch BDTX.
- Tham gia Ban chỉ đạo tổ chức đánh giá và tổng hợp kết quả xếp loại BDTX của mỗi giáo viên.
3. Trách nhiệm của Tổ, khối trưởng chuyên môn 
- Tham gia xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của đơn vị;
- Phối hợp cùng lãnh đạo trường hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX.
- Tư vấn và thúc đẩy thành viên trong tổ thực hiện kế hoạch BDTX.
- Tham gia đánh giá, tổng hợp kết quả xếp loại BDTX của mỗi giáo viên.
4. Trách nhiệm của Công đoàn  
- Tham gia cùng lãnh đạo trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của đơn vị;
- Vận động giáo viên tích cực tham gia xây dựng kế hoạch BDTX;
- Vận động giáo viên thực hiện tốt kế hoạch BDTX.
- Tham gia cùng lãnh đạo trường đánh giá, tổng hợp kết quả xếp loại BDTX của mỗi giáo viên.
5. Trách nhiệm của giáo viên
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân theo kế hoạch của trường, của khối và trình Hiệu trưởng phê duyệt vào đầu tháng 9/2016; Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Có trách nhiệm báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Trên đây là kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên của Trường tiểu học Hương Xuân  trong năm học 2016- 2017. Yêu cầu toàn thể CB-GV thuộc đối tượng Bồi dưỡng thường xuyên căn cứ để xây dựng kế hoạch cho tổ chức trong trường và kế hoạch cá nhân để thực hiện theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- Chi bộ;
- Công đoàn;
- Các phó HT;
-Cáckhối trưởng;
- Lưu VT.
 
Để BC
Để P/h
 
Để T/h
 
 
 
 HIỆU TRƯỞNG
 
 
     Đặng Thị Thu Hà
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Lê Thị Lan

Nguồn tin: Trường Tiểu học Hương Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn